- سیمای استان - https://simayeostan.ir -

اطلاعیه / عملیات سم پاشی سطح شهر / فازهای 1، 2 و 3 نصیرآباد