- سیمای استان - https://simayeostan.ir -

حضور مدیرعامل شركت به همراه معاونین و مدیران جهت تبریك سال نو به كاركنان شیفت