• به بهانه روز خبرنگار …

    سالهای زیادی است که می گذرد و هر سال ۱۷ مرداد بهانه ی دلتنگی هایی است که بر جوهره خبرنگاران و روزنامه نگاران نقش می بندد؛ دلتنگی ها و رنج های که هیچگاه…

عکس روز