- سیمای استان - http://simayeostan.ir -

روایت اقدام و تلاش در حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مبارکه

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری / تعمیرات بلوک فرش خیابان حافظروایت تلاش در حوزه خدمات شهری – تعمیرات بلوک فرش خیابان سلمان

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری – تعمیرات دریچه های کانال های دفع آب های سطحی – خیابان شهید مدنی


روایت تلاش در حوزه خدمات شهری-  تعمیرات کانیو – محله اسماعیل ترخان


روایت تلاش در حوزه خدمات شهری – احداث پیاده رو –  محله چهار صفاییه

روایت تلاش در حوزه خدمات شهری – تعمیرات فنس کشی زمین ورزشی –  محله۸ صفاییه
روایت تلاش در حوزه خدمات شهری – نصب نیمکت – پارک محله درچه